? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Tuesday, May 12, 2009

Kuliah M4

Kajian Tindakan
Nota Kuliah Minggu ke-4
11 Mei 2009
Normahidayu bt Mohd Nordin
P 48642

Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan ini merupakan suatu proses umum yang dilakukan pengkaji secara kritikal ke atas poin-poin penting berdasarkan bahan-bahan literatur seperti buku, jurnal, makalah, prosiding, laporan seminar dan sebagainya. Kajian kepustakaan yang dilakukan akan memberi pengetahuan tentang kajian-kajian lepas yang akan memandu arah kajian seseorang pengkaji. Tujuan kajian kepustakaan juga membantu pengkaji mengembangkan dan menambah pengertian tentang sesuatu perkara.


Membanding & membeza

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri-ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran membanding dan membeza dilakukan apabila terdapat dua atau lebih kemungkinan.

Langkah-langkah penggunaan
1) Mencari dan meneliti pada satu atau beberapa ciri kajian tindakan seperti
sampel, seting, prosedur, pengumpulan dan penghasilan data.
2) Kenal pasti ciri kajian tindakan.
3) Tentukan sama ada kajian tindakan yang lain mempunyai ciri yang sama.
4) Nyatakan ciri persamaan.

Contohnya membandingkan dan membezakan antara dua artikel kajian tindakan di mana dari segi perbezaan kemungkinan model atau rekabentuk yang digunakan berbeza atau persamaan dari segi masalah kajian.


Menganalisis

Memperincikan suatu maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memahami suatu konsep selain daripada mencari makna yang tersirat. Kemahiran menganalisis ini suatu yang rumit atau kompleks kerana menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

Contohnya dalam model rekabentuk kajian tindakan. Terdapat pelbagai komponen-komponen kecil yang perlu diketahui dan difahami seperti merancang, tindakan, pemerhatian dan refleksi.


Menilai

Membuat pertimbangan atau mengambil kira tentang suatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti yang sah. Kemahiran ini digunakan ketika hendak memilih suatu dan menerima atau menolak sesuatu idea.

Contohnya, semasa melakukan suatu kajian tindakan secara kolaboratif, suatu pendapat disuarakan. Sebelum diterima pendapat tersebut, para pengkaji hendaklah mengkaji dengan mendalam dari segi kelebihan atau kekurangan mungkin berdasarkan kajian-kajian lepas sebagai bukti kepada pendapat tersebut.


Membuat kesimpulan

Membuat suatu pernyataan tentang hasil daripada suatu kajian berdasarkan kepada hipotesis atau untuk mengukuh sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan meyokong pernyataan.

Kesimpulan biasanya berada di bahagian akhir suatu penulisan atau pernyataan setelah dilakukan pengumpulan data dan penganalisisan suatu data. Kesimpulan ini boleh dikatakan sebagai suatu penegasan dalam suatu perkara yang dibincangkan.


Mensintesiskan


Pengabungan idea,unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei,lukisan dan artifak.

Contohnya pengabungan isu-isu seperti ponteng sekolah, buli, pelajar menghisap rokok untuk mengambarkan masalah disiplin pelajar di sekolah.

0 comments: